Dívčí plastika z kaple sv. Anny v Kyselce.

dívčí plastika

Jedná se o zřejmě poslední dochovaný předmět z chátrající kaple sv. Anny, stojící v blízkosti areálu Lázní Kyselka. Plastika je pietně uložena v interiéru kostela sv. Anny v Sedleci, kde bude po dokončení restaurování exponována. Této skutečnosti bude také přizpůsoben restaurátorský zásah. Jeho koncepce vychází z konzervace plastiky a následné rekonstrukce chybějících prvků modelace. Restaurátorské práce provádí BcA. Michal Durdis v rámci své závěrečné práce na Univerzitě Pardubice, Fakultě restaurování.

Konzervace obrazů křížové cesty

Na konci roku 2012 bylo započato s postupným čištěním a konzervací obrazů křížové cesty. Obrazy namaloval kolem roku 1800 neznámý místní umělec – samouk. Dle znalce se nejedná o umělecky příliš hodnotná díla.  Práce jsou hrazeny z darů věnovaných na tento konkrétní účel.

Zázračná socha sv. Anny

Historie socha

Uměleckou perlou kostela je dřevěná socha sv. Anny Samotřetí, vysoká 1,8 m. Představuje sv. matku Annu jako počestnou ženu staršího věku, která nese na levé ruce Ježíška, na pravé Marii rovněž v dětském věku. Kde a kterým umělcem byla zhotovena, o tom chybí jakákoli zpráva. Podle názoru odborníků vznikla nejpozději v r. 1480, pravděpodobně však mnohem dříve. Stala se sochou milostnou, k níž putovaly dary věřících v takovém množství, že pražská konsistoř prohlásila dekretem 20. 4. 1694 kostel sv. Anny v Sedleci poutním.

24. 12. 2012, 21.30 hod. Štědrovečerní bohoslužba slova

bohoslužba

Již potřetí se v sedleckém kostele pro velký zájem uskutečnila štědrovečerní bohoslužba slova, určená nejen věřícím návštěvníkům. Bohoslužbou slova provázel P. František Kišš, koledy zpíval příležitostný komorní sbor za doprovodu komorního orchestru, řízeného J. Rezkem, na varhany skvěle hrála Sarah Farid. Jako vždy byl k dispozici svařák na zahřátí.

22. 12. 2012, 15.00 hod Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

rybovka 181211

Nejznámější česká vánoční mše.
Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Dětský orchestr ZŠ a ZUŠ Rybáře, sólisté, varhany Z Sčecinová,  řídí Miloš Bok
Česká mše vánoční, také uváděná jako mše Hej mistře, či jako Missa pastoralis bohemica je česky psaná církevní skladba Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815).

Vánoce 2012 v kostele sv. Anny v Sedleci

adventní věnec

V letošním roce se během adventního a vánočního času uskutečnilo v našem kostele několik tradičních akcí, které pořádá přímo naše sdružení, nebo se konají ve spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou školy, školky, nebo církev. Výtěžek ze všech akcí byl součástí vánoční veřejné sbírky na opravu kostela.
Zde je přhledný seznam těchto akcí:

2. 12. 2012 v 16.00 hod. Adventní koncert

advent2012

Jako každoročně 1. adventní nedělí zahajuje v kostele sv. Anny v Sedleci cyklus adventních a vánočních koncertů a akcí. Kromě úvodního adventního koncertu se jedná o další tradiční akce, ke kterým patří např. Rybova Česká mše vánoční, Hledání andělů v podání žáků ZŠ Otovice, štědrovečerní bohoslužba, aj. Přijďte k nám i Vy načerpat tu pravou vánoční atmosféru.

8. 11. 2012 v 18.30 hod Zpívá Karlovarský pěvecký sbor, JenTak Sokolov a jejich hosté

jentak

V rámci listopadového koncertu se představí dva kvalitní sbory z karlovarska a sokolovska, Karlovarský pěvecký sbor a a sbor JenTak Sokolov. V rámci pestrého programu zazní v jejich podání lidové písně, spirituály i populární písně v tradičních i moderních úpravách.

Zemní práce u kostela – říjen 2012

zemní prráce

V těchto dnech probíhají před hlavním vchodem do kostela sv. Anny v Sedleci zemní práce dvou současně probíhajících akcí. Tou první je přívod vody a kanalizace do kostela. Jedná se o další z fází budování hygienického zařízení v kostele. Tou druhou je úprava prostranství před hlavním vchodem do kostela.

8. 9. 2012 Východní větev kanalizace

kanalizace - východ

Konala se brigáda na položení východní části dešťové kanalizace podél věže kostela. Byly osazeny dva litinové geigry, jedna revizní šachta, položeno 30 m potrubí  a poté celý výkop opět zasypán. Nakonec bylo odbornou firmou provedeno připojení kanalizace na hlavní kanalizační řád a do geigrů napojeny dva nové okapní svody.