O nás

Deutsch

znak sdruzeni

 

Spolek (dříve občanské sdružení) na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci vznikl dne 4. 11. 2004 z iniciativy současného předsedy sdružení Aloise Kůrky a jeho přátel. Avšak impulsem pro vznik sdružení byl již o pár měsíců dříve, 11. září 2004, Den otevřených dveří v sedleckém kostele v rámci Dnů evropského dědictví. Byla to po letech první příležitost seznámit se se stavem této významné kulturní památky Karlovarska. To, co návštěvníky uvnitř čekalo, všechny šokovalo. Propadlé klenby, strop i stěny kostela nasáklé vlhkostí od deště pronikajícího do kostela rozpadající se střechou a vytlučenými okny, všude suť, nánosy holubího trusu a po celém kostele poletovala hejna holubů, hnízdících na každé římse, každém trámu. Nebylo tedy divu, že jakmile se místní občané dozvěděli o vznikajícím spolku, ihned se do něj začali v hojném počtu hlásit. Hned následující měsíc byly se souhlasem správce farnosti P. Vladimíra Müllera zahájeny první záchranné práce. Přestože většinu prací při záchraně kostela smí vykonávat specializované firmy, najde se dostatek práce i pro členy sdružení. Jde především o drobné zednické, zámečnické, truhlářské, natěračské a jiné práce, úklid okolí či pravidelné údržbářské práce. Velké množství času i práce zabere i neustálý úklid kostela, který i přes probíhající opravy musí být vždy připraven na pravidelně se konající koncerty. Na tyto úklidové práce vznikl uvnitř spolku tým 10 žen, které si říkají „Kelišky“. Doposud největší svépomocnou akcí členů spolku bylo vybudování dešťové kanalizace okolo kostela. Hodnota prací, které trvaly 3 roky, byla vyčíslena na 250.000,- Kč. K další důležité činnosti spolku patří získávání finančních prostředků na opravy kostela. Spolek oslovuje sponzory z řad karlovarských podnikatelů, jedná se zástupci města i kraje, společně s farností Stará role, která je vlastníkem kostela, podává žádosti o dotace na opravy a vyhledává nové zdroje možných příjmů. Tím posledním významným zdrojem financí se stal Česko – německý fond budoucnosti, jehož pomoc je možná jen díky spolupráci spolku s německými krajany – původními obyvateli Sedlece. Jedním ze zdrojů příjmů je také pořádání veřejných sbírek, které spolek pořádá vždy v rámci oslav svátku sv. Anny a také během Adventu a Vánoc. Avšak zdrojem, který kostel sv. Anny v Sedleci nejvíce zviditelnil, je pravidelné pořádání benefičních koncertů ve prospěch obnovy kostela. První koncert se konal již koncem roku 2004 ještě pod hlavičkou farnosti, pak už natrvalo převzal štafetu v pořádání koncertů spolek. Ročně uspořádá 12 – 15 koncertů všech hudebních žánrů. Za téměř 10 let jejich konání zde diváci mohli slyšet nejen pro kostely obvyklou duchovní hudbu, sborový zpěv, gospel, spirituály či symfonické skladby a velká oratoria, ale i folk, jazz, swing, rock, dechovou hudbu i popové hity v podání různých těles z domova i zahraničí. Z těch zahraničních to byly hudební tělesa z různých částí Velké Británie (Anglie, Wales, Severní Irsko), Irska, Německa, Holandska, Švédska a Estonska. Naposledy se zde představil dokonce orchestr z tak vzdálené země, jakou je Austrálie. Během již uskutečněných koncertů se v kostele představilo 67 hudebních těles z 10 zemí celého světa. Koncerty navšívilo přes 16.500 návštěvníků, kteří na opravy kostela přispěli částkou téměř 1.110.000 Kč. Spolek však nepořádá pouze koncerty, ale také např. tradiční Anenskou zábavu, poutní mši svatou k uctění svátku sv. Anny a nově také Štědrovečerní bohoslužbu slova, která je určena nejen věřícím, ale všem, kteří ctí tradiční vánoční zvyky. Je třeba připomenout, že většina z těchto akcí by se nemohla uskutečnit bez dotací od města Karlovy Vary a Karlovarského kraje a bez vynikající spolupráce se správcem farnosti páterem Vladimírem Müllerem. Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci se však nezabývá pouze kostelem, ale má ve své náplni i péči o celou městskou část Sedlec. Tato oblast činnosti zahrnuje např. organizování akcí na úklid Sedlece a okolí či pořádání setkání občanů s představiteli města. Zástupci spolku také zastupují zájmy Sedlece při pravidelných schůzkách s vedením města a městskými úředníky, kde prezentují připomínky a stížnosti ke stavu MČ Sedlec a snaží se prosazovat jeho nápravu. O tom, že činnost spolku má své výsledky, svědčí již pouhý pohled na současný stav kostela. Střecha a krov jsou kompletně opraveny, voda ze střechy odtéká do veřejné kanalizace. Do dálky září nově opravená báň věže se zlacenou makovicí a křížem na jejím vrcholu. Třešničkou na dortu jsou pak znovuzprovozněné věžní hodiny, které po mnoha letech opět ukazují a odbíjejí čas. V interiéru je to pak opravená stopní klenba severní části hlavní lodě kostela, která ještě před pár lety byla samá díra a hrozilo její zřícení, nová elektroinstalace, vybudování sociálního zařízení a v roce 2016 dokončené restaurování štukové výzdoby, výmalby a fresek lodi, kůru a presbytáře kostela.  Za svou práci získal spolek v r. 2010 v anketě Osobnost Karlovarského kraje ocenění Nezisková organizace desetiletí. Přesto, že má spolek a jeho členové před sebou ještě obrovské množství práce, všichni věří, že s podporou všech svých sponzorů, poskytovatelů dotací, místních občanů, návštěvníků kostela, vystupujících umělců a především s velkou dávkou trpělivé práce dovedou kompletní opravu kostela sv. Anny v Sedleci do zdárného konce.

Nic z toho by se však nepodařilo bez přispění našich sponzorů, nadací a orgánů státní správy a samosprávy, jejich kompletní přehled naleznete v sekci DÁRCI. Děkujeme!

Zakladatelé spolku získali pro svou snahu podporu faráře zdejší farnosti P. V. Müllera, historika S. Burachoviče, kronikáře V. Jáchymovského, moderátora Aleše Hámy a věříme, že i dalších osobností, institucí a úřadů. Na koncertě, který se v našem kostele konal 30. května 2008, vyjádřil svou podporu při záchraně kostela našemu sdružení filmový režisér a herec Jiří Strach a v září 2013 i sopranistka a známá moderátorka Martina Kociánová.

 

Über unsere Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiave zur Rettung der St. Anna Kirche in Sedlec bei Karlsbad ist von Sedlec- Bürgern gegründet. Den heutigen Zustand des hiesigen Kulturdenkmals halten wir für alarmierend, und deshalb möchten wir uns bemühen, die bedrohte St. Anna Kirche zu retten. Diese Barockkirche, erbaut 1738 – 1747, wird vom Römisch-katholischen Pfarrbezirk Karlovy Vary – Stara Role verwaltet. Die Bürgerinitiative möchte durch ihre Tätigkeit bei der Beseitigung des katastrophalen technischen Denkmalzustandes behilflich sein und danach zur Gestaltung vom Kulturprogramm in der St. Anna Kirche beitragen. (z. B. Veranstaltungen von Konzerten, Ausstellungen, u.s.w.) Die Bürgerinitiative möchte Anträge auf finanziellen Zuschuss bei sowohl staatlichen, als auch unstaatlichen Organisationen stellen, eventuelle Sponsoren in diesem Sinne ansprechen und Geldsammlungen zur Rekonstruktion der Kirche organisieren.